หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอ้างอิงใช้ผลิตภัณฑ์ KY

1.การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์

2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

4.การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 จังหวัดชลบุรี

6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร

11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง
12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหัวหิน

13. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโพธาราม

14.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
15. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

16. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

17. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด

18. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

19. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต

20. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก

21. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธ์

22. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง

23. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สอด

24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

25. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดนครราชสีมา

26. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

27. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

28. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์

29. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง

30. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย

31. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม